วราภรณ์ ไตรศักดิ์ศรี ( อ.แบ๊ว )

Waraporn Traisaksri

 

 

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 

ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตร Diploma in Advanced Networking ณ สาธารณรัฐอินเดีย (ITEC Program) 

 

ประวัติการทำงาน

 

ปี 2545 – ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

ปี 2544 – 2545 Software Support บริษัท Mastertech International Co., Ltd.

 

หัวข้อการบรรยาย/อบรม

 

1. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นกลาง

2. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

3. การสร้างแบบสอบถาม Online

4. การสร้าง-จัดทำเว็บไซต์

5. เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

6. สถิติระดับกลาง

7. การตบแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop

8. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (ระดับ Intermediate – Advanced)

9. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อการประมวลผลทางด้านสถิติ

10. การจัดทำฐานข้อมูล

 

ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยบรรยาย/อบรม

 

1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักยาและวัตถุเสพติด

3. กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

4. กรมขนส่งทางบก

5. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

6. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

7. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

 

TEL. 088-903-3622