พอดี สุขพันธ์ ( อ.โป่ง )

Pordee Sukphan

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, 2542
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   (International Program)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 2546
  วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิด
  ล (International Program)
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด, 2557
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2546 - 2552
  • วิทยากรฝึกอบรมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการบริหารธุรกิจ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • 2552 -ปัจจุบัน          
  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
   (บริษัทที่ปรึกษาด้านราคาค่าก่อสร้าง Quantity Surveyor หรือ Cost Engineer) 

 

Tel. 088-903-3622