ชาญณรงค์ ปันกองงาม ( อ.สอ )

Channarong Pankong-ngam 


การศึกษา         
เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  B.Sc. in Pharm 
การบริหารการตลาด, Train the trainer - สิงคโปร์ 
People Coach, การบริหาร-จัดการทั่วไป  - เยอรมัน
การจัดการในวัฒนธรรมผสม Cross Cultural Management  

ประสบการณ์การทำงาน
Carl Zeiss Co., Ltd. (Vision care Division) - General Manager
Ranbaxy Unichem Co., Ltd.   - Product Manager
Siam Pharmaceutical Co., Ltd.  - Product Manager
Welchem Pharmaceutical Co., Ltd    - Product Manager 
Chumsaeng Hospital   - เภสัชกร    

ปัจจุบัน
ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้าน  การขาย การตลาด
ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
วิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรม MOTIVA         

ผู้จัดทำหลักสูตรและวิทยากร      

 • กลุ่มการขาย การตลาด
  • Industrial Selling Skill การขายในธุรกิจอุตสาหกรรม
  • Consultative Selling การขายอย่างที่ปรึกษา
  • Sales Management การบริหารงานขาย
  • Marketing Management
  • Branding : Sustainable branding
  • Key Account management
  • Field Management & Coaching Salesman on The Job          ฯลฯ
    
 • กลุ่มการบริหาร – Management
  • Train the Trainer
  • Leadership การเป็นผู้นำ / Supervisory Skill
  • Corporate Culture Change การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
  • Motivation การจูงใจ
  • Communication การสื่อสารในองค์กร
  • Teamwork
  • The Effective Meeting and Communication Technique การจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุม      ฯลฯ

 • กลุ่มการพัฒนา ระบบคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน
  • Work Improvement Technique เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
  • คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
  • การสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ
  • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. ,Kaizen ,TQM , QCC , Horenso , Poka-yoke , Work improvement , การลดความผิดพลาด , ลดความสูญเสีย – สูญเปล่า     ฯลฯ
    

 

โทรศัพท์  081-8218071  ,  088-903-3622