ชญตว์ พรภัทรกานต์ ( อ.โดม )

Chayot Pornpattarakarn

Business and Management Trainer / Lecturer 
นักฝึกอบรม ผู้บรรยาย ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ

Education : การศึกษา

BBA Honour  (Management) RIT, Chakaphongphuvanart Campus Bangkok
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาการจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

BBA (Marketing) Sukhothaitammatirat Open University Bangkok
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

MBA (Hotel and Tourism Management) Siam University, Bangkok
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม 

Work Experience : การทำงาน

Reservation Officer, Evergreen Laurel Hotel, Bangkok
พนักงานสำรองห้องพัก โรงแรมเอเวอร์กรีนลอเรลกรุงเทพฯ 

Assistant Reservations Manager, Dusit Resort Pattaya
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสำรองห้องพัก ดุสิตรีสอร์ทพัทยา 

Assistant Manager - Training and Development, Generali Life Assurance (Thailand) Co.,Ltd.
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา เจนเนอราลี่ประกันชีวิตประเทศไทย 

ที่ปรึกษาและผู้จัดทำหลักสูตร ทางด้านการสื่อสารการตลาด , จิตวิทยาองค์กร  และการพัฒนาทีมงาน  
สถาบันฝึกอบรม Motivational  Training Institute –MOTIVA

Present : ปัจจุบัน

Trainer for Private Company in Business, Service Marketing Strategies and Hospitality Business
นักฝึกอบรม ด้านการจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจบริการและกลยุทธ์ ภาคต้อนรับและบริการ

Part Time Lecturer, Private and Public University in Thailand
อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง

หัวข้อหลักสูตร

 • CRM and CEM Strategy in Service Business
 • CSR in Service Business
 • Teamwork
 • Selling Skill for Sales team
 • Positive Thinking and Self Development
 • Sense of Belonging in Service Business
 • Essential Skill for Leadership in Hospitality Business
 • Change Management
 • Service Psychology
 • Service with Empathy for regular guests
 • Coaching and Counseling Skill for Supervisor
 • Professional Secretary of the Future
 • Techniques in Dealing with Difficult People
 • Telesales Technique in Service Business
 • Hospitality Sales Marketing for Non-Sales and Marketing
 • Service Excellence by Call Center
 • Negotiation Strategy
 • Opening and Closing Sales in  Sales and Marketing
 • Motivation by own for service staff
 • Brand Personality and Productivity
 • Blue Ocean Strategy in Hospitality Business
 • Marketing for Sales Team and Service Team
 • Service Recovery and Retention
 • Conflict Resolutions
 • Q Work (Quality Management in Service Sector)
 • Phone Professional
 • Time Management and Leadership
 • Employee Engagement
 • Handling Guest Complaints

 

TEL. 088-903-3622