วัลภา วงศาโรจน์ ( อ.ดาว )

Wallapa Wongsaroachana

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ , จิตวิทยาอุตสาหกรรม / บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ , บริหารทรัพยากรบุคคล , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประสบการณ์  .... ประสบการณ์โดยตรงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มากว่า  18 ปี

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ    

      Assistant Vice President

 • พัฒนางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับหน่วยงานธุรกิจ
 • บริหารและจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานปฏิบัติการและหน่วยงานธุรกิจ


กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

      ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • รับผิดชอบงานนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ดูแลด้านการจัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในด้านบุคคลากร
 • ดูแลการจัดการในงานการพัฒนา การวางแผนทดแทน  การสร้างภาวะผู้นำ การวางแผนเติบโตของพนักงาน
 • พัฒนาและกำหนดกลยุทธ์ในด้านแผนอัตรากำลังและการดูแลด้านงานสรรหาคัดเลือก
 • พัฒนาและกำกับดูแลงานด้านบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ
 • พัฒนางานด้านจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำตัวชี้วัด เพื่อการจัดทำแผนระบบงาน และพัฒนาองค์กร
 • กำกับดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์  ระเบียบปฏิบัติบริษัท และข้อบังคับต่างๆ ทางกฎหมาย 
 • กำกับดูแลงานด้านกิจกรรมพนักงาน
 • ดูแลและจัดการงานด้านภาพรวมในการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับหน่วยงานธุรกิจ และความพึงพอใจลูกค้า


บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

     เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

 • ดูแลการจัดทำข้อมูล เพื่อการจัดทำเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ รวมถึงติดตามให้อยู่ภายในงบประมาณ
 • พัฒนาและจัดการงานระบบฐานข้อมูลพนักงาน
 • รับผิดชอบงานด้านอัตรากำลังพนักงาน


อื่นๆ

 • ผู้สอนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และจิตวิทยาเพื่อการบริหารบุคคล.
 • ที่ปรึกษางานบริหารทรัพยากรบุคคล, งานพัฒนาองค์กร

 

หัวข้อหลักสูตรที่จัดอบรม

 • การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
 • การเขียนแผนและบริหารโครงการ
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การคิดเป็นระบบ - การตัดสินใจ – แก้ปัญหา
 • การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
 • การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • จิตวิทยาการบริหาร
 • การวางแผนงาน และ การตั้งเป้าหมาย
 • การให้ข้อมูลป้อนกลับ
 • การบริหารจัดการที่ดีอย่างมีกลยุทธ์
 • การกำหนดเป้าหมายและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ลูกน้อง
 • เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างการยอมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

 

วิธีการในการอบรม บรรยาย workshop ฝึกปฏิบัติ ร่วมคิด – ร่วมคุย
 

ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ in-house (บางส่วน) (.pdf)

 

โทรศัพท์  088-903-3622