กมลภัทร บุญค้ำ ( อ.หนึ่ง )

Kamonpat Boonkham 

การศึกษา

       ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC) 

 

     ประวัติการทำงานด้านการบริหาร 

       2557 ที่ปรึกษาการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ และการเพิ่มยอดขายโครงการ Thaitrade.com Center
                กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
       2556 ที่ปรึกษางานกลยุทธ์ การค้าและการประกอบการโครงการ Thaitrade.com
                กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

       2552 ผู้จัดการทั่วไปบริษัท สปีดี้ แพ็คเกจ เอ็กซ์เพรส จำกัด
       2548-2550 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อินเตอร์เน็ต บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวอร์คคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
       2543 ผู้จัดการโครงการส่วนงานเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทสยามทูยู จำกัด (มหาชน)
       2542 เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และการขาย บริษัท ฟูจิตซึ ซิสเต็มบิสซิเนส (ไทยแลนด์) จำกัด
       2541 เจ้าหน้าที่การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์บริษัท เคเอสซี อินเตอร์เน็ต จำกัด

 

     ประวัติการทำงานด้านวิชาการ 

   2560 วิทยากร “การสร้างความคิดบวก สำหรับทีมงานขาย” บริษัท Aira & Aiful จำกัด
   2560 วิทยากร เส้นทางสู่ฝ่ายบริหารลูกหนี้มืออาชีพ บริษัท  Grolier International, Inc.
   2560 วิทยากร “การบริหารความสุขสำหรับคนทำงานและบุคคลทั่วไป”
   2560 ทำการค้าออนไลน์ด้วย Social Media อย่างไรให้ได้ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
   2559 การตลาดผ่านสื่อโซเชียล Social media marketing สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
            (องค์การมหาชน)

   2559 SME ก้าวหน้ากับนักบัญชีมืออาชีพ – การบริหารบัญชีและความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ
            มหาวิทยาลัย นอร์ธแบงค็อก

   2559 วิทยากร ทำงานเป็นทีมนั้นง่ายนิดเดียว เทศบาลนครนนทบุรี
   2559 วิทยากร เตรียมความพร้อมสู่ AEC บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี จำกัด
   2559 วิทยากร การตลาดพลิกผันในยุคดิจิตอล และ Social Media บริษัท LG Electronics จำกัด
   2558 วิทยากร การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ AEC บริษัท Mitsubishi Heavy Industries จำกัด
   2558 วิทยากร การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) บริษัท โอลิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   2558 วิทยากร 5ส บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด
   2558 วิทยากร การจัดการ Social Media เพื่อเตรียมรับมือและเพื่อตอบสนองภาวะวิกฤติ
   2558 วิทยากรบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างท้าทาย บริษัท CAT Telecom จำกัด
   2558 วิทยากรโครงการพัฒนาผู้นำ สถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอดแห่งประเทศไทย
   2558 วิทยากรการวางแผนและบริหารงบประมาณ - วิธีการวางแผน, บริหารและควบคุมที่ดีที่สุด
   2558 วิทยากร Visual Control การบริหารและควบคุมการทำงานในโรงงานด้วยการมองเห็น
   2558 วิทยากร Horenso บริหารการทำงานและพัฒนาคุณภาพงานแบบญี่ปุ่นด้วยการรายงาน
            ติดต่อและปรึกษา

   2558 วิทยากรการบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ การเคหะแห่งชาติ
   2557 วิทยากรการทำการค้าผ่านธุรกิจออนไลน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   2557 วิทยากร การบริหารความเสี่ยง ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   2556 ที่ปรึกษาการวางระบบบริหารงานบุคคล กระบวนการปฏิบัติงานและการบัญชีการเงิน
   2556 วิทยากรการเจรจาต่อรอง กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2556 วิทยากรการตลาดในยุค AEC บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด         
   2555 ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการขนาดเล็ก (SME)
   2555 ที่ปรึกษาการวางระบบและการบริหารร้านค้าปลีก
   2555 ที่ปรึกษาการนำไอทีมาใช้เพิ่มผลิตภาพในองค์กร
   2555 วิทยากร “การเตรียมพร้อมสำหรับ AEC”
   2555 วิทยากร “การนำเสนองาน การสื่อสาร และการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล"
   2555 วิทยากร “การบริหารแบบบูรณาการ และการพัฒนาตามแนวทาง PMQA” ของภาคราชการ
   2554 วิทยากร “Systems Thinking การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดเชิงระบบ”
   2554 วิทยากร “Kaizen” (Workshop and Concise Training)
   2554 วิทยากร “การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ”
   2554 วิทยากร “การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”
   2554 วิทยากร “การตลาดสุดขั้ว Extreme Marketing”
   2554 วิทยากร “การพัฒนาทักษะการขาย, การบริหารทีมขาย, การบริหารงานขายและการตลาดเพื่อนักขาย”
   2553 วิทยากร การพัฒนา AQ และ EQ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
   2553 วิทยากร “การพัฒนาจิตใต้สำนึกและพลังบวกในตัวเอง”
   2552 วิทยากร “การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข”  
   2551 ผู้เขียน พ็อกเก็ตบุ๊ค “Leadership” สำนักพิมพ์ AR Publishing
   2551 ผลงานแปลหนังสือการตลาด “การตลาดสุดขั้ว” (Your Marketing Sucks)
   2546-2547 อาจารย์พิเศษวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   2544 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ พีไอ คลับ (PI club)
   2540-2550 ผู้บริหาร ที่ปรึกษา วิทยากร นักเขียนและนักจัดรายการเทคโนโลยีไอทีและไร้สาย
                           กลยุทธ์และการบริหาร
   2540 ถึงปัจจุบัน – คอลัมนิสต์, นักเขียน, นักแปลและที่ปรึกษานิตยสารในเครือ เออาร์พับลิชชิง จำกัด

  

     หัวข้อการอบรม โค้ช และให้คำปรึกษาการบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร  

 • การบริหาร พัฒนาสมรรถนะการทำงานและพัฒนาคุณภาพองค์กร
  • การแก้ไขความขัดแย้งและพัฒนาการทำงานเป็นทีม
  • ทักษะหัวหน้างาน การมอบหมายและติดตามงาน
  • การทำงานเป็นทีมนั้นง่ายนิดเดียว
  • KAIZEN การพัฒนาไม่หยุดยั้ง เพิ่มพลังธุรกิจ
  • Horenso บริหารการทำงานและพัฒนาคุณภาพงานแบบญี่ปุ่นด้วยการรายงาน, ติดต่อและปรึกษา
  • 5 ส. กับการเพิ่มผลผลิต
  • Visual Control สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการควบคุมด้วยการมองเห็นในโรงงาน
  • เทคนิคการลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน
  • การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง
  • Risk Management Strategy กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
  • Professional Presentation Technique การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
  • Effective and Efficient Meeting การประชุมที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  • การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  • การบริหารลูกหนี้เชิงกลยุทธ์และเทคนิคการทวงหนี้
  • Systems thinking การแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วยการคิดเชิงระบบ
  • การคิดและบริหารเชิงกลยุทธ์
  • การบริหารแบบบูรณาการ
  • การวางแผนและบริหารงบประมาณ
  • AEC และการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานในไทย
  • การเตรียมความพร้อมองค์กรและบุคลากรสู่ยุค AEC

 • การสร้างแรงจูงใจและการคิดบวก
  • Subconscious mind and Positive thinking พัฒนาตนเองด้วยจิตใต้สำนึกและคิดบวก
  • พัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรด้วย AQ และ EQ
  • HPO Power to work พลังองค์กรสมรรถนะสูง
  • Leadership and Positive Thinking ความเป็นผู้นำและการคิดบวก
  • การรับมือกับปัญหาเรื่องคน (ทำอย่างไรกับคนที่คุณเหลือทน)
 • การตลาดและการขาย
  • สร้างทัศนคติ เรียนรู้ชีวิต พัฒนาทักษะนักขายใหม่สู่ความสำเร็จ
  • Refreshing Salesforce ปลุกชีวิตนักขาย ทบทวนแนวทาง ปรับกลยุทธ์สู่เป้าการขายที่ดีกว่าเดิม
  • ขายอย่างมีแผนด้วยการขายเชิงวิเคราะห์
  • การตลาดเชิงกิจกรรม Event marketing
  • CRM กลยุทธ์ ระบบ การบริหารและการปฏิบัติการ
  • “Extreme Marketing การตลาดสุดขั้ว” (การตลาดที่มีประสิทธิผลที่สุด)
  • New Media Marketing การตลาดสื่อยุคใหม่ (Web, e-mail, Mobile, etc.)
  • Social Media Marketing การตลาดสื่อโซเชียล
  • บริหารทีมขายอย่างผู้บริหารมืออาชีพ
  • ขายเชิงวิเคราะห์ –การขายด้วยข้อมูลและการวางแผน
  • พัฒนาทักษะการขาย-เส้นทางสู่สุดยอดนักขาย
  • B2B Marketing การตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ
  • Branding Strategy กลยุทธ์แบรนด์และการสื่อสารแบรนด์
  • Negotiation Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการการต่อรอง
  • เทคนิคปิดการขายให้ได้ผล
  • เปิดและปิดการขายด้วยจิตวิทยา

 

     ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่เคยทำการอบรม (.pdf)

 

     โทรศัพท์  088-903-3622