เปรมฤดี ปันกองงาม ( อ.เปรม )

Premrudee Pankong-ngam

การศึกษา 

 1. Master's : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต Communication Arts  สือสารเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
 2. Bachelor's : ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว  Counseling Psychology and Guidance             
 3. Certificate : Business Management and Administrative Program : UCLA

ประสบการณ์การทำงาน

 • ฝ่ายฝึกอบรม SK Group
 • เลขานุการกรรมการ ,  คณบดี  ,  โครงการ
 • หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและงานบุคคล บรัษัท อาร์ ซี ที เอส เทคโนโลยีส์ จำกัด
 • หัวหน้าทีมขาย บรัษัท จาร์ค ฟาเรล(ประเทศไทย)จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไดนามิค เอ็นเนอร์ยี่ อาร์ต จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ D-club communication group
 • อาจารย์ประจำภาควิชา โฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาองค์กร,การสื่อสาร,และการพัฒนาองค์กร
 • วิทยากรและ อาจารย์พิเศษด้านการบริหาร การตลาดและงานขาย
 • ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน
 • ทีมที่ปรึษางานการพัฒนาคุณภาพคน-คุณภาพชีวิต
 • ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส
 • ทีมที่ปรึกษาและกรรมการร่วมตรวจกิกรรม 5ส. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานขาย Blue Bell Group       
  • หลักสูตร Customer Service Training
  • หลักสูตร  Creative Selling Skills
 • วิทยากรและผู้จัดทำหลักสูตร Telephone Selling & Call Center
 • วิทยากรและผู้จัดทำหลักสูตร Complaints Management
 • วิทยากรหลักสูตร การสื่อสาร-โทรศัพท์ประทับใจ ให้กับกลุ่มพนักงานรับโทรศัพท์ของโรงแรมทั่วประเทศ

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน
กลุ่มงานจิตวิทยา การสื่อสาร การขาย การตลาด และการบริหาร

 • ทีมที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรด้านจิตวิทยา สถาบัน MTI-Motiva
 • ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการบริการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
 • ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร [Total Communication Quality]
 • จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ [Call Center]
 • จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา คุณภาพชีวิต คุณภาพการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน
  EQ และการพัฒนาบุคลิกภาพ [Total personality]
 • วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร  การประสานงาน การบริการ การขาย การบริหาร
  • การสื่อสารทางการตลาดการพัฒนาทักษะการขาย [Professional selling skill]
  • เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ [How to sell successfully by phone]
  • การจัดการกับข้อร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า 
  • การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อรักษาไว้ได้ตลอด (CRM-CEM)
  • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ภาวะผู้นำ ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล
  • การสอนและพัฒนา (COJ) / Train The Trainer
  • การบริหารและจัดการงาน เทคนิคการบริหารคน
  • การมอบหมายและติดตามงาน
  • บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ (Excellent Service)
  • จิตวิทยาการขายภายในสถานที่ – ขายสำเร็จด้วยจิตวิทยาการขายและบริการ
  • จิตวิทยาการสื่อสาร                     ฯลฯ 

กลุ่มงานด้านการพัฒนา ระบบคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน

 • วิทยากรและจัดสร้างหลักสูตร 
 • การบริหารงานธุรการ 
 • ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
 • เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
 • การเป็นผู้ช่วยผู้บริหารที่มีประสิทธิผล 
 • เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ ทั้งเพื่อการบริการที่ดีและการประสานงานที่ได้ทั้ง "งาน" และ "ใจ"
 • หลักสูตรสื่อสารสำหรับ Call center
 • โทรศัพท์ประทับใจในกิจบริการ
 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.
 • การจัดการงานสำนักงาน 
 • การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการนำเสนอ
 • การจัดการประชุม  
 • EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัว – การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม
 • คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
 • การทำงานอย่างทีม TEAMWORK                ฯลฯ

 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) PREMRUDEE PANKONG-NGAM (.pdf) 

 

โทรศัพท์ 085-101-2355 , 088-903-3622 , 084-165-1943