ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา ( อ.ปราง )

Piyaporn Praputpittaya

การศึกษา

 • Master's : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • Bachelor's : เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัจจุบัน

 • ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด และจิตวิทยาการบริหาร
 • ที่ปรึกษาโครงการบริหารงานจัดเก็บเอกสาร (Document Control) 
 • ผู้จัดทำหลักสูตรด้านบริการ บริหาร และการทำงานอย่างทีม
 • วิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรม MTI - MOTIVA
 • อาจารย์พิเศษด้านการจัดการทั่วไป, การบริหารการตลาด 
 • ทีมที่ปรึกษาการวางแผน พัฒนาวิธีการจัดฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพคนเพื่อการทำงานให้ได้ผลสูงสุด

ผู้จัดทำหลักสูตร

 • การพัฒนาผู้บริหารและการสร้างทีมงาน
 • การเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน
 • ภาวะผู้นำ  Leadership
 • การบริหารงาน ... บริหารคน สู่ความสำเร็จ
 • การบริหารความขัดแย้งและการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา
 • การพัฒนา EQ และ AQ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
 • เทคนิคการขายทั้งภายในและภายนอกสถานที่
 • การวางแผนการทำงาน และ การบริหารเวลา
 • การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
 • การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
 • TEAMWORK / ยุทธการแห่งความสำเร็จ
 • ขายสำเร็จด้วยจิตวิทยาและการบริการ
 • การตลาดสำหรับบุคลากรในและนอกส่วนการตลาด
 • กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
 • จริยธรรม และ คุณธรรม ในการทำงาน         ฯลฯ

ประสบการณ์การทำงาน

 • หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุบลรัตน์            
 • เภสัชกร โรงพยาบาลราชวิถี
 • เภสัชกร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
 • ผู้เขียนหนังสือ : “คุณก็เป็นได้..นักขายยา มืออาชีพ”
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
 • ผู้จัดทำโครงการพัฒนา EQ และ AQ ให้กับพนักงานในองค์กร
 • ทีมผู้ฝึกอบรม Train the Trainer  ด้าน EQ และการดึงพลังร่วมของทีม
 • วิทยากรพิเศษฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการจัดการและการบริหารให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

                  

Trainer and Training Consultant in :-

   Total Communication  /   Work Effective Improvement   /  Psychology  - EQ   /             Service     /    Personality  Development   /  Teamwork  /  Management  /     Selling and Marketing  /   Filing and Document Control   /   Quality Improvement

 • Team Management 
 • Administrative Team Management   
 • Total Service Quality for Total Satisfaction       
 • The Effective Complaints Management    
 • Effective Presentation    
 • Impressive telephone       
 • The Professional Inside Selling           
 • How to Sell Successfully By Phone   
 • TEAMWORK 
 • Being The Best Team   
 • Effective Coordination  
 • Effective Time Management       
 • The Successful  Secretary   &  Administrative Staff
 • Leadership
 • Supervision / Management in Action     
 • Training – Delegating – Controlling       
 • Thinking & Problem Solving
 • Marketing for non-marketer         
 • 5 S             
 • Quality Improvement              etc. 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) PIYAPORN PRAPUTPITTAYA (.pdf)

 

โทรศัพท์ 080-449-1849 , 088-903-3622