Bookmark and Share Add to Favorites

เปรมฤดี ปันกองงาม ( อ.เปรม )

 

เปรมฤดี ปันกองงาม …. Premrudee Pankong-ngam

การศึกษา          1 นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต Communication Arts    สือสารเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
                        2 ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                  
        จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว      Counseling Psychology and Guidance             
                         3 Certificate : 
Business Management and Administrative Program : UCLA

ประสบการณ์การทำงาน

            ฝ่ายฝึกอบรม SK Group

            เลขานุการกรรมการ ,  คณบดี  ,  โครงการ

            หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและงานบุคคล บรัษัท อาร์ ซี ที เอส เทคโนโลยีส์ จำกัด
            หัวหน้าทีมขาย บรัษัท จาร์ค ฟาเรล(ประเทศไทย)จำกัด
            ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไดนามิค เอ็นเนอร์ยี่ อาร์ต จำกัด
            ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
D-club communication group
            อาจารย์ประจำภาควิชา โฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
            อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาองค์กร,การสื่อสาร,และการพัฒนาองค์กร
            วิทยากรและ อาจารย์พิเศษด้านการบริหาร การตลาดและงานขาย
            ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน
            ทีมที่ปรึษางานการพัฒนาคุณภาพคน
-คุณภาพชีวิต
            ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยกิจกรรม
5
            ทีมที่ปรึกษาและกรรมการร่วมตรวจกิกรรม
5ส. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
            ผู้บริหารโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานขาย
Blue Bell Group       
                                   
หลักสูตร Customer Service Training
                                    หลักสูตร  Creative Selling Skills
            วิทยากรและผู้จัดทำหลักสูตร
Telephone Selling & Call Center                                                                                                               Complaints Management
            วิทยากรหลักสูตร การสื่อสาร-โทรศัพท์ประทับใจ ให้กับกลุ่มพนักงานรับโทรศัพท์ของโรงแรมทั่วประเทศ

 งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน
            กลุ่มงานจิตวิทยา การสื่อสาร การขาย การตลาด และการบริหาร
            ทีมที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรด้านจิตวิทยา สถาบัน MTI-Motiva
           
ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการบริการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
           
ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร [Total Communication Quality]
           
จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ [Call Center]
           
จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา คุณภาพชีวิต คุณภาพการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน
                        
EQ และการพัฒนาบุคลิกภาพ [Total personality]
           
วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร  การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร
                       
ª การสื่อสารทางการตลาดการพัฒนาทักษะการขาย [Professional selling skill]
                       
ª เทคนิคการขายทางโทรศัพท์[How to sell success by phone]
                       
ª การจัดการกับข้อร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า 
                        ª การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อรักษาไว้ได้ตลอด (CRM-CEM)
                       
ª การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ภาวะผู้นำ ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล
                       
ª การสอนและพัฒนา (COJ) / Train The Trainer
                       
ª การบริหารและจัดการงาน เทคนิคการบริหารคน
                       
ª การมอบหมายและติดตามงาน
                        ª บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ (Excellent Service)
                       
ª จิตวิทยาการขายภายในสถานที่ – ขายสำเร็จด้วยจิตวิทยาการขายและบริการ
                        ª จิตวิทยาการสื่อสาร                     ฯลฯ
 
          กลุ่มงานด้านการพัฒนา ระบบคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน
                        วิทยากรและจัดสร้างหลักสูตร 
                        การบริหารงานธุรการ 
                        ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
                        เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
                        การเป็นผู้ช่วยผู้บริหารที่มีประสิทธิผล 
                        เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ ทั้งเพื่อการบริการที่ดีและการประสานงานที่ได้ทั้ง”งาน” และ “ใจ”                   
                       
หลักสูตรสื่อสารสำหรับ
Call center
                        โทรศัพท์ประทับใจในกิจบริการ
                        ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
5ส.
                        การจัดการงานสำนักงาน 
                        การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                        เทคนิคการนำเสนอ
                        การจัดการประชุม  
                        EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
                        การพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัว – การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม
                        คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
                        การทำงานอย่างทีม
TEAMWORK                ฯลฯ


โทรศัพท์ 085-101-2355 , 088-903-3622 , 084-165-1943

 download ประวัติวิทยากร (file pdf)

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ชาญณรงค์ ปันกองงาม (อ.สอ) (475) นนทพัฒน์ โพธี (Jack) (3305) ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรม (8403)
ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา ( อ.ปราง ) (6781) วัลภา วงศาโรจน์ ( อ.ดาว ) (4720) ชญตว์ พรภัทรกานต์ (2442)