เบญจมาศ รังสิตสวัสดิ์ ( อ.เบญ )

Benjamard Rungsitsawasd

การศึกษา วุฒิบัตร และการฝึกอบรมที่สำคัญ

 • หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ระบบบริการคุณภาพ (ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949)
 • หลักสูตร Lean Six sigma Black  Belt , TPM
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • Certificate : IRCA Certified ISO 9001 : 2015 Auditor / Lead Auditor

ประวัติการทำงาน (บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของโครงการ)

 • เข้าร่วมโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP1-2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ด้านงานบริหาร

 • เจ้าของกิจการ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท  ผลิต และประกอบชิ้นส่วนรถบรรทุกสินค้า
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม และชิ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์
 • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ,ชิ้นส่วนยานยนต์ , ชิ้นส่วนงานสถาปัตยกรรม

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

 • วิทยากรอบรม ด้านระบบบริหารคุณภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • วิทยากรอบรม ด้านสถิติวิศวกรรม
 • วิทยากรอบรมด้านเทคนิควิศวกรรม
 • วิทยากรอบรมด้านคุณภาพในโรงงาน

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วน สถาปัตยกรรม
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารจัดการ /ระบบบริหารคุณภาพ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • ด้านเทคนิควิศวการ

 

Tel. 088-903-3622