นนทพัฒน์ โพธี ( อ. แจ๊ค )

Nonthapat  Pothee

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรที่ปรึกษาวิชาชีพธุรกิจ วปธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • INTERNATIONAL TRANSPORT & BUSINESS SCHOOL

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการคล้งสินค้าและจัดส่ง : บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ
 • อาจารย์สอนพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • วิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาค
  • วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • วิชาพฤติกรรมองค์กร
 • ผู้จัดการขนส่ง :  บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการขนส่ง :  บริษัท ออโต้ ทรานสปอร์ต จำกัด
 • เจ้าหน้าที่การตลาด (BROKER) : บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เกีรยตินาคิน
 • ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง (ที่ปรึกษา) : บริษัท รัตนสมบูรณ์ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่การเงิน : บริษัท ทิฟฟ่า ICD จำกัด

ประวัติการทำงานด้านวิชาการ และ การอบรม

 • วิทยานิพนธ์ เรื่องปัจจัยสาขาเศรษฐกิจหลักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจังหวัดสุพรรณบุรี
 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารโลจิสติกส์แอนด์ซัพพลายเชน ในองค์กรของรัฐและเอกชน
 • วิทยากรผู้พัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ - ซัพพลายเชน ประจำสถาบัน MOTIVA
 • วิทยากรและที่ปรึกษาหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการทำงานในโรงงานและคลังสินค้า
   

หลักสูตรฝึกอบรมที่ถนัด

 • เทคนิคการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปฏิบัติงานในคลังสินค้า
 • เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Work Improvement
 • ซัพพลายเชนกับการบริหารระบบปฏิบัติการ
 • จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
 • การพัฒนาวิธีการทำงานด้วยหลัก KAIZEN
 • การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้า
 • การเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย
 • การลดต้นทุน
 • การบริหารจัดการ outsourse อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
 • การสอนงานอย่างไรให้ได้งาน
 • การปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและบุคลากรคลังสินค้า
 • การตรวจนับพัสดุคงคลังประจำปีเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลัง
 • การเพิ่มศักยภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า
 • 10 Q
 • การบริหารระบบการปฏิบัติการและซัพพลายเชน
 • เทคนิคการคิด
 • QC การควบคุมคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • การเขียนเอกสารภายในองค์กร
 • การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
 • 5ส , QCC , Visual control , Horenso
 • การประสานงานภายในองค์กร      ฯลฯ

ตัวอย่าง ลูกค้าที่เคยจัดอบรมให้ (.pdf)

 

Tel . 088-903-3622